Polityka prywatności

by Jacek

Polityka prywatności i polityka cookies naturalnieoogrodach.pl

Niniejsza polityka prywatności i polityka cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.naturalnieoogrodach.pl

SPIS TRESCI

 • Tożsamość administratora danych osobowych
 • Definicje
 • Cele przetwarzania danych
 • Sposoby pozyskiwania danych
 • Zakres przetwarzanych danych
 • Okres przetwarzania danych
 • Odbiorcy danych
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Prawa autorskie
 • POLITYKA COOKIES
 • Postanowienia ogólne polityki cookies
 • Cele cookies.
 • Piki cookies podmiotów trzecich
 • Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.
 • Logi serwera
 • Postanowienia końcowe

§1. Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu online prowadzonego pod nazwą Naturalnie o Ogrodach (www.naturalnieoogrodach.pl) jest Jacek Naliwajek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STORY Jacek Naliwajek, ul. Młyńska 23, 83-050 Kolbudy, NIP 9570276809, email: kontakt@naturalnieoogrodach.pl

2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2. Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.naturalnieoogrodach.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, zamówić informacje handlowe i marketingowe przez newsletter.

Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to Jacek Naliwajek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STORY Jacek Naliwajek, ul. Młyńska 23, 83-050 Kolbudy,

Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.

Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

Cookies – małe pliki tekstowe, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

§3 . Cele przetwarzania danych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

– w celu obsługi newslettera. Zapis na newsletter wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

– w celu kontaktu e-mailowego. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

– w celu obsługi fanpage „Naturalnie o Ogrodach” na Facebooku i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

– w celu obsługi konta na Instagramie pod nazwą „naturalnie.o.ogrodach” i wchodzenia w interakcje – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

– w celu obsługi kanału na YouTube „Naturalnie o Ogrodach” i wchodzenie w interakcje z użytkownikami –  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

– w celu obsługi systemu komentarzy – dodanie komentarz na blogu wymaga przekazania danych w zakresie imienia, adresu e-mail oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza, dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza, część danych (imię, zdjęcie profilowe) będą dostępne na blogu przy Twoim komentarzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– w celu marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,

– wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

– udokumentowania wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,

– w celu dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

§4. Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

– wypełnienie formularza zapisu na newsletter,

– dodanie komentarza,

– wysłanie e-maila,

– bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§5. Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

– dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,

– złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,

– dodania komentarza: imię, adres e-mail

– wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,

– przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, etc.

§6. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

– przez okres trwania zawartej umowy

przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,

– do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: 

– serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym, w celu automatyzacji newslettera (Get Response, Arkońska 6/a3, 80-387 Gdańsk)

– hostingu strony www (Mad Ventures Patryk Kozioł ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa), w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– w celu korzystania z usług Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Google LLC) i Google Cloud Poland Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa )

– w celu prowadzenia obsługi księgowej (EAX sp. o.o., ul. Władysława Cieszyńskiego 38/2, 80-809 Gdańsk)

W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

§8. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

– prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania

– prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas

– prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,

– prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,

– prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,

– prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

§9. Prawa autorskie

1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POLITYKA COOKIES

§10. Postanowienia ogólne Polityki cookies

 1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony Serwisu co umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

§11. Cele cookies.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

1. dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb)

2. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.

W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie: Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach

Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

§12. Pliki cookies podmiotów trzecich

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

1. Google Analytics – który służy do analizy ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Serwisu. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Serwisu. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

2. filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC i pozwala na odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach Administratora. You Tube może zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta Użytkownika na You Tube, jeśli jest zalogowany.

3. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Tik Tok, You Tube. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych administratorów, w szczególności Facebooka przed założeniem konta w tych portalach. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook i pozostałe portale. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania.

4. Odtwarzając nagrania podcastów dostępne w portalu Simplecast, korzystasz z usług świadczonych przez Simplecast, który jest samodzielnym podmiotem świadczącym na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Simplecast zawiera polityka prywatności tego portalu:  www.simplecast.com/privacy

§13. Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

 1. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania stron.
 3. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony Serwisu,
 4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony Serwisu.
 5. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).

§14. Logi Serwera

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona Serwisu.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania stroną Serwisu, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

§15. Postanowienia końcowe.

 1.  Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności i polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronie.

Data publikacji: 5 grudnia 2022 r.